Sjef i eget liv

Livsmestring for ungdom i utviklingsland.

Mange ungdommer i utviklingsland opplever at de har lite mulighet til å bestemme over seg selv og sin egen fremtid, og at de kan føle seg utestengt og ensomme. Ofte har ikke familien råd til å sende dem på skolen, og mange blir giftet bort i en tidlig alder.

Sjef i eget liv er et livsmestringskurs for ungdom i utviklingsland som ofte har gått glipp av skolegang på grunn av fattigdom og/eller nedsatt funksjonsevne. Målet er å gjøre ungdommene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Slik kan de unngå barneekteskap, overgrep og ekskludering.

Kurset varer mellom 9-12 måneder, avhengig av hvilket land det holdes i. Det forandrer dem enormt! De kan nå løfte blikket, de blir hørt og sett og føler seg verdifulle. De er blitt sjef i eget liv.

Livsmestringskurset «Sjef i eget liv» startet i Bangladesh (2006) med programmet «Shonglap». Resultatene var så gode at det ble videreført til Nepal også. Her kalles det «Samvad». Nok en gang var resultatene svært gode, og kurset ble videreført til Øst-Afrika, hvor det fikk navnet «Bonga». 

Både Shonglap, Samvad og Bonga betyr «dialog». Alle kursene er laget ut fra den samme malen, med en dialogbasert undervisning inspirert av den brasilianske pedagogen Paulo Freires undervisningsmetode, «De undertryktes pedagogikk». Undervisningsgruppene ledes av en veileder og er tilpasset de ulike ungdommenes utfordringer i forhold til hvilket land de bor i.

Undervisningen er delt opp i tre bolker:

1-dialog-og-problemlosning
1. Dialog & problemløsning 

Ungdommene møtes daglig i grupper på 25-30, sammen med en veileder (animator). De deltar først aktivt i å kartlegge sin hverdag, analysere utfordringene de har og diskutere løsninger. Sammen med veilederen lærer de om helse, hygiene, diskriminering, medgift, hiv/aids, barneekteskap, trafficking, prostitusjon og rettigheter.

2-lese-og-skriveopplering3-helse-og-hygiene4-rettigheter
2. Ferdigheter og livsmestring

Deretter lærer de ferdigheter som problemløsning, beslutningstaking, kreativ tenkning, kommunikasjon, selvbevissthet, empati, mestring av stress, lesing og skriving. En viktig del er også å spre kunnskapen videre. Dette gjør de for familie og naboer, gjennom gatedrama og folkemøter.

5-yrkesopplering
3. Yrkesopplæring

Til slutt får noen en yrkesopplæring, så de kan skape seg en jobb og tjene egne penger. Enkelte blir med i spare spare- og lånegrupper, og investerer det de har spart i verktøy, symaskin, husdyr etc. Andre får hjelp til å komme tilbake til skolen, så de de kan fortsette utdanningen sin.

 

De undertryktes pedagogikk

Deler av opplegget er inspirert av tankegodset til den brasilianske pedagogen Paulo Freire (1921-1997), som er en av de sentrale internasjonale skikkelser innen dialogpedagogikken. Freire skrev boken "De undertryktes pedagogikk" og hans undervisningsmetode er ment som et instrument for å mobilisere ungdom gjennom alfabetisering og bevisstgjøring.

Freire ønsket å gjøre utdanning til en frigjørende utviklingsprosess, som skal gjøre verden mer gjenkjennelig for eleven. Han ville "taushetens kultur" til livs, og gjennom sin pedagogiske metode gi mennesker som var undertrykt og uvitende i stand til "gjenvinne fortellingen om seg selv", som han uttrykte det.

Er med og bestemmer

I kurset er ungdommene selv i stor grad med på å forme opplegget. Veilederens jobb er å legge til rette for et godt klima for dialog i gruppen. Ungdommene finner for eksempel fram til problemer i lokalsamfunnet. De må selv beskrive og definere situasjonen og reflektere over grunnleggende årsaker. Til slutt skal gruppen sammen lage en plan for hvordan de skal forholde seg til situasjonen. Hva kan de gjøre for skape bedringer der utgangspunktet er vanskelig?

Bruker kulturelle uttrykksformer

Musikk, dans og drama er viktige elementer. I den offentlige skolen er det lite rom for  disse uttrykksformene. Men i Sjef i eget liv spiller sang og særlig drama viktige roller i undervisningen. Jentene dramatiserer aktuelle situasjoner og dilemmaer som er typisk for livet i landsbyen. Disse skuespillene blir ofte vist offentlig og bidrar til at prosjektet forankres og at holdningene spres i hele lokalsamfunnet.

Unge lærerkrefter

Veilederen har en svært viktig rolle, og er oftest unge kvinner som rekrutteres lokalt. Dette er viktig for å få i gang en trygg og god dialog i gruppen. De har selv fullført grunnutdanning og ofte videregående. Som veiledere får de en egen opplæring, og hver måned får de én til to dagers oppfølging og videreutdanning

Støttegrupper

Ved hvert senter blir det etablert en støttegruppe som består av voksne fra landsbyen, ofte foreldre og lokale ledere. Felles for disse personene er at de har lokal innflytelse og tillit. Disse menneskene har mye av æren for at Sjef i eget liv har blitt en slik suksess.