2017_NIGER_SPEED SCHOOL_TASSIKOUARA_TORLEIF-5795
Å få det foreldreløse barnebarnet sitt på skolen, har vært viktig for denne bestefaren fra Niger. Skolegang er med på skape håp om bedre fremtid.

Kampen mot fattigdom må prege regjeringens prioriteringer

Her er vårt innspill til ny regjeringsplattform.

Norges nye regjering vil være viktig for verden, og vil starte sin vakt når det er under 10 år igjen til FNs bærekraftsmål skal nås.

Verden har blitt enig om å utrydde alle former for fattigdom. Det første bærekraftsmålet har som ambisjon å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andel mennesker som lever i relativ fattigdom innen 2030. Fra 1990-tallet og frem til korona-pandemien ble andelen som lever i ekstrem fattigdom halvert. Covid-19 har imidlertid satt kampen mot fattigdommen tilbake, og Verdensbanken estimerer at pandemien kan ha skjøvet 150 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom.

Regjeringsplattformen vil dekke halvparten av tiden som er igjen før bærekraftsmålene skal nås i 2030. To fundamentale hovedmål må derfor prege den nye regjeringens prioriteringer: Vi skal bekjempe fattigdom og ulikhet, samtidig som vi skal stoppe klimakrisen og tap av naturmangfold. Man løser ikke det ene uten det andre. Kampen mot fattigdom er avgjørende for å kunne nå alle FNs 17 bærekraftsmål. For å redusere fattigdommen trenger vi en fortsatt sterk satsing på utdanning, og vi trenger en bærekraftig økonomisk vekst med nye, grønne jobber.


Bistandsbudsjetter med fortsatt fattigdomsorientering

Bistand er fortsatt viktig for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom. Hovedmålet med bistanden må være å løfte mennesker ut av fattigdom.

Strømmestiftelsen mener en ny regjering må:

  • Opprettholde bistanden på minimum én prosent av BNI.
  • Sikre at bistanden innrettes mot å bekjempe fattigdom. Bistandsmidler må ikke gå til rene klimatiltak uten formål om å redusere fattigdom.

Satsing på utdanning og jobbskaping

Norsk bistand har mange mål. Vi mener det nå er nødvendig å konsentrere innsatsen for å utrydde fattigdom og nå de mest marginaliserte gruppene, i tråd med Leave No One Behind-prinsippet. Dette krever en sterk satsing på utdanning og jobbskaping. Barn, ungdom og unge voksne har vært særlig utsatt under pandemien. Før pandemien økte utdanningstilbudet i mange lavinntektsland, og flere jenter enn tidligere fikk skolegang. Denne positive utviklingen satte pandemien en bråbrems for. Andel ungdom vokser i mange fattige land, og ungdom har blitt særlig hardt rammet av den økonomiske krisen som pandemien har utløst. Å sikre ungdom i fattige land utsikter til anstendig og bærekraftig arbeid bør være en hovedprioritering i årene som kommer.


Strømmestiftelsen mener en ny regjering må:

  • Styrke utdanningsbistanden, slik at alle barns grunnleggende rett til utdanning og deltakelse sikres, også i en tid der økonomisk krise setter utdanningsbudsjettene under press.
  • Vektlegge bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst – ved å støtte opp om bistand som skaper nye, grønne jobber og sikrer anstendige arbeidsvilkår.

Norge må styrke sin innsats i Sahel

Norges bistand og utenrikspolitiske fokus er fremdeles fordelt på mange områder i verden. Det er bra, for behovene er mange. Hvis vi likevel skulle løfte frem et område hvor vi mener Norges innsats må bli styrket, vil vi fremholde Sahel. Utviklingen i Sahel har vært urovekkende de siste fire årene, med stadig flere terrorangrep og mange hundretusen mennesker som er blitt internt fordrevet. Samtidig ligger regionen midt i et område som blir særlig rammet av klimaendringer, ørkenutvidelse og mer konflikt om knappe jordressurser. Medianalderen i området er lav, og befolkningsveksten er høy. Derfor er det viktig å skape håp om en bedre fremtid i dette området ved å sikre utdanning og nye jobber. Norge bør derfor prioritere økt fokus og støtte til Sahel de neste fire årene.

Vi ønsker dere lykke til med viktige forhandlinger for både Norge og verden!

 

Vennlig hilsen

Erik Lunde | Generalsekretær