2018 Palorinya Moyo Uganda

300 år til vi oppnår likestilling?

I 2015 ble FNs bærekraftsmål vedtatt, med 17 hovedmål som skal nås i 2030. Mål fem handler om å oppnå likestilling mellom kjønnene. En FN-rapport fra 2022 viser at det vil ta opp mot 300 år å oppnå likestilling globalt, om vi ikke får til et temposkifte i arbeidet. Vi er derfor milevis unna å nå verdens felles målsetting om likestilling i 2030.

2022-erik-lunde-portrait-image-sst-33083--photo_oystein_venas_sorensenKommentar av Generalsekretær Erik Lunde

Publisert i  Agderposten første gang 08.03.2024


Pågående og tilbakelagte globale kriser er en av hovedårsakene til at likestillingsarbeidet nå stagnerer. Dette har spesielt gått utover fremgangen innenfor inntekt, helse og utdanning. FN har beregnet at 80% av de som drives på flukt grunnet klimaendringer er kvinner. UN Women rapporterer om en økning i vold mot kvinner, særlig tydelig er det etter pandemien. Vi ser også flere steder en økende motreaksjon og polarisering mot kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Det gjelder også rettigheter som har hatt en sterk og nærmest unison støtte i samfunnet tidligere.

Resultatet er at flere land nå jobber aktivt for å svekke kvinners rettigheter. Flere utrykker nå bekymring for at et kommende internasjonalt toppmøte i FN om kvinners rettigheter, kan være med på å svekke allerede eksisterende avtaler om kvinners rettigheter. Et tydelig eksempel på det ser vi i Afghanistan hvor Taliban i 2021 tok tilbake makten. Landet har igjen blitt det eneste i verden som nekter jenter utdanning. Først nektet de jenter etter 6. klasse skolegang, og i desember stengte de universitetene for kvinner på ubestemt tid.

I arbeidet med å oppnå likestilling, er det viktig å minne oss på det som tross alt er gjort viktige fremskritt i likestillingskampen. I Nepal, hvor Strømmestiftelsen, jobber er det gjort betydningsfulle vedtak som sikrer kvinners tilgang til trygge, reproduktive helsetjenester og homofiles rettigheter. Det viser at fremgang er mulig, men at det må jobbes for. 

Globalt er det nå omtrent like mange jenter og gutter som begynner på skolen. Det er en viktig milepæl i å oppnå likestilling mellom kjønnene, men det er viktig å huske på at det fremdeles er store geografiske forskjeller. Satsing på utdanning for jenter er en av de mest betydningsfulle investeringene vi kan gjøre for utvikling og likestilling. Regjeringen har beregnet at for hvert ekstra år en jente i et lavinntektsland får med utdanning, øker fremtidig inntekt med 10-20%. 

Fristen for å oppnå likestilling nærmer seg med kun seks år igjen. Verden er dessverre ikke i nærheten av nå målet. Økonomisk utvikling og likestilling i et land henger tett sammen. Det er ikke mulig å få til likestilling uten økonomisk utvikling, men det er heller ikke mulig å få til økonomisk utvikling uten likestilling. Vi kan ikke vente i 300 år på å nå målet om likestilling, derfor trenger vi en styrket motvekt mot de som ønsker å sende likestillingskampen i revers og forsterket innsats for å nå vårt felles mål om likestilling.