Gå til innhold Gå til navigasjon

Tall og fakta om situasjonen i Vest-Afrika

Tall og fakta om situasjonen i Vest-Afrika

Her har vi samlet fakta og bakgrunnsinformasjon om sammenhengen mellom fattigdom, arbeidsledighet og rekruttering til ekstremisme.


Fattigdom og arbeidsledighet gjør folk til ekstremister
En studie gjennomført av UNDP (FNs Utviklingsprogram), basert på intervjuer med 495 personer som frivillig er rekruttert til ekstremistiske grupper som Al Shabaab og Boko Haram, viser at fattigdom og det å føle seg satt utenfor og marginalisert er hovedårsakene til hvorfor unge afrikanere lar seg rekruttere til ekstreme grupper. Studien er den første i sitt slag og ble presentert høsten 2017.

Studien tegner et bilde av frustrerte, desillusjonerte, glemte og marginaliserte personer, med dårlige utsikter til økonomisk utvikling. Undersøkelsen viser også at dette er mennesker med liten tro på de politiske systemene, og viser rett og slett at Afrika blir mer sårbar for voldelig ekstremisme. Det er spesielt avsidesliggende og isolerte områder uten større tilgang på offentlige tjenester som er utsatt.
— Over halvparten av Afrikas befolkning lever under fattigdomsgrensen, blant dem en stor del ungdommer som for alltid vil være arbeidsledige, sier UNDPs Afrikadirektør, Absoulaye Mar Dieye, i en kommentar til rapporten.

Mistillit
Flertallet av dem som er spurt i undersøkelsen gav uttrykk for stor frustrasjon over sin egen økonomiske situasjon. De oppga at mangel på arbeid var en sterkt medvirkende årsak til at de lot seg rekruttere. I tillegg til frustrasjon over økonomi og egen velferd, viser undersøkelsen en gjennomgående mistillit til politikere. 83 prosent av de spurte mener politikerne kun arbeider for de få, og 75 prosent sier de ikke har tillitt til verken politikere eller de offentlige systemene. 80 prosent av de spurte sier at de ble rekruttert i løpet av et år etter at de ble tatt kontakt med for første gang. Og av disse hadde omlagt halvparten sagt ja før det hadde gått en måned. Studien viser også at omlag tre av fire som ble rekruttert hadde opplevd at ett eller flere medlemmer i familien hadde blitt drept eller arrestert som følge av statlig nærvær og aktivitet.

Ikke religiøst motivert
I studien ble det stilt spørsmål til om det var en egen religiøs motivasjon som gjorde at de lot seg rekruttere. I motsetning til hva som synes å være en allmenn oppfatning her hjemme i vårt eget land og i Vesten generelt, viser studien at de som lar seg rekruttere har både liten utdanning og svak kunnskap og forståelse av religiøse tekster. 57 prosent av de spurte sier de ikke leser religiøse tekster, og at de heller ikke forstår mye av innholdet i slike tekster når de hører dem. Dette blir også bekreftet i en annen undersøkelse gjort av Institute for Security Studies (ISS) i Mali.

I denne undersøkelsen blir det også bekreftet at religiøs motivasjon har en helt marginal betydning for dem som blir rekruttert. Derimot bekrefter undersøkelsen at arbeidsledighet og fattigdom, og behovet for å beskytte seg selv og egen familie, er en sterk motivasjon for å la seg rekruttere. «Jeg ble med fordi jeg ville støtte familien min. Jeg hadde ingen inntekt, men de hjalp meg da jeg trengte det», sier en person i Timbuktu, som ble rekruttert til gruppen Ansar Dine.

Sosial samhørighet og kritisk tenkning
Undersøkelsen viser også at en bedre forståelse av religiøse tekster kan være med å øke motforestillingene mot å la seg rekruttere med over 30 prosent. Som noen av virkemidlene for å motarbeide denne utviklingen, anbefaler undersøkelsen for eksempel at en må arbeide for å styrke den sosiale samhørigheten og samtidig styrke posisjon og stemmer til religiøse ledere som arbeider for toleranse og samhørighet.

Dessuten kommer den med en klar oppfordring til å utvikle og oppgradere skolenes pensum og lære barna kritisk tenking, sosial samhandling og arbeid som fremhever fred. Økonomisk vekst i risikoområder, god infrastruktur, tilgang til markeder og økonomiske tjenester og å fremme jobbskaping er andre, og helt avgjørende tiltak, for å motarbeide ekstremisme.