Gå til innhold Gå til navigasjon

Ingen skal utelates - men hvordan inkludere?

Ingen skal utelates - men hvordan inkludere?
Mer fokus på funksjonshemmede skal gjøre at flere med funksjonsnedsettelse skal inkluderes i mange av våre programmer. Med enkle hjelpemidler kan mange barn og unge inkluderes og fortsette skole og utdanning.

Ingen skal utelates, sier FN. Ekskluderte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk, er høyt representert blant de som fortsatt lever i fattigdom. Hva gjør Strømmestiftelsen med dette?

World Report on Disability, publisert av Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken i 2011 fastslo at mer enn 20 prosent av de aller fattigste i verden er mennesker med funksjonshemninger. En tidligere studie fra Verdensbanken sier også at 82 prosent av personer med funksjonshemning lever under fattigdomsgrensen.

Vi har spurt Strømmestiftelsens nestleder i Internasjonal avdeling, Christina Milsom, om hvordan vi forholder oss til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Kan du si noe om forholdene for funksjonshemmede i våre samarbeidsland?

– Rent generelt kan jeg si at de ofte blir sett på som mindreverdige. Så folkeopplysning er viktig! Funksjonshemmede er også mer sårbare for overgrep – mange fordi de ikke er i stand til å fortelle hva de opplever, eller klarer å komme seg unna situasjoner, sier Milsom. Hun forteller videre at funksjonshemmede ofte blir gjemt vekk i samfunnet og at de kan oppleve å få dårligere hjelp fra familien.
–Derimot er gevinsten ved å inkludere dem, at vi får samfunn som blir sterkere. Er de utenfor, kan de jo ikke bidra ved å jobbe, men blir en byrde. Får de en utdanning, øker sjansene for at både de selv og omsorgspersonene deres kan jobbe. Så slik sett er det en gevinst for hele samfunnet å inkludere, sier Milsom.

Men hvem er de?

– Vi har ingen helhetlig oversikt over hvor mange mennesker med funksjonsnedsettelser vi har i våre egne programmer. Derfor jobber vi nå med å få en oversikt over dette. Strømmestiftelsen vil fremover samarbeide og innhente kunnskap om dette fra organisasjonene Light For The World, (LFTW) og Atlas-alliansen, som begge har spisskompetanse på funksjonshemminger, sier Milsom.

Kan Strømmestiftelsen gi et godt tilbud til alle som trenger det?

– Vi hjelper allerede ganske mange sosialt ekskluderte grupper og minoriteter, spesielt i Asia. Fremover ønsker vi å tilrettelegge mer for mennesker med lettere eller usynlige funksjonsnedsettelser. I tillegg er holdningsskapende arbeid helt grunnleggende, spesielt blant lærere og foreldre. For lærere kan det være så enkelt å flytte en svaksynt fremover i klassen, bli bevisste på å behandle både jenter, gutter, funksjonsfriske og funksjonshemmede likt og gi ekstra støtte til dem som trenger det.

Strømmestiftelsen har avsatt 1 million kroner som regionene våre kan søke på til dette formålet.

– Briller, rullestoler og tekniske hjelpemidler kan være noe av det enkleste å begynne med. Det kan hjelpe mange. Eller det kan være å kjøpe inn en annen type skolebenker, tilpasse skolebygningen og toalettene med rullestolrampe.

– Målet vårt er å integrere mennesker med funksjonsnedsettelser i våre eksisterende prosjekter, slik at de blir en naturlig del av samfunnet, og ikke utestengt, avslutter Milsom.

 

Kilder:

www.nationen.no/kronikk/funksjonshemmede-miljo-og-et-nytt-klima/

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/

 

Fakta:

Atlas-alliansen. En paraplyorganisasjon for 17 norske organisasjoner, hvorav de fleste består av medlemmer som selv er funksjonshemmet. Alliansen jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for funksjonshemmede i fattige land.

Light For The World. En internasjonal utviklingsorganisasjon med fokus på funksjonshemmedes rettigheter, spesielt synshemmedes. De jobber for inkluderende utdanning og styrker funksjonshemmede så de kan delta på lik linje med andre i samfunnet.