Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva mener Venstre om bistand?

Hva mener Venstre om bistand?

Kronikk: Vi spør Pål Pettersen, bistandspolitisk talsmann i Venstre.

1. Hva er målet med norsk bistand – og hva vil være den viktigste målgruppen?

Vårt mål er å redusere fattigdom, styrke menneskerettigheter og åpenhet og demokrati i alle land. Fattigdom må bekjempes ved hjelp av utdanning, mikrofinans, formalisering av eier- og bruksrettigheter, likestilling mellom kjønn og en nasjonal politikk for generell økonomisk vekst. Fattige land må støttes i arbeidet for å motvirke og tilpasses effektene av klimaendringer og oppnå grønn vekst. Vi vil at norsk offentlig bistand skal gå til et begrenset antall land, til multilaterale institusjoner og til frivillige og ideelle organisasjoner, for å sikre at bistanden forvaltes godt. Frivillige og ideelle organisasjoner som har god kompetanse og kapasitet, kan gjerne få støtte til sitt arbeid også i andre land enn de som er prioritert for offentlig bistand.

2. Hvilken plass har utdanning, og hvorfor er det eventuelt viktig å satse på utdanning i bistand?

Utdanning har en svært sentral plass i utviklingspolitikken. Bistand til sosial sektor, herunder utdanning, er noe av den mest effektive vi kan investere i. I en periode der man årlig har trappet opp bistanden kraftig, har bistand til utdanning ligget stille.
Satsingen på utdanningen bør økes. Vi er ikke avvisende til å stille konkrete måltall for dette. Norge bør gå i front for en styrket utdanningssatsing som en del av internasjonal bistand.

3. Handel er et virkemiddel til å øke økonomisk utvikling i et land. Hva vil ditt parti gjøre for å øke handel og næringsutvikling i utviklingsland, og hvilken plass vil mikrofinans ha her?

Vår utviklingspolitikk skal være helhetlig og fremme næringsutvikling og handel, og støtte opp om rettsstaten. Norge må føre en langt mer samstemt utviklingspolitikk, også i land der vi har et sterkt næringsengasjement, men der det er dårlige kår for menneskerettighetene eller dårlig fordeling.
Mikrofinans er viktig i kampen mot fattigdom – ved siden av utdanning, eier- og bruksrettigheter, likestilling mellom kjønn og generelle tiltak for økonomisk vekst tilpasset det enkelte lands forutsetninger.

4. For at utvikling skal skje må det satses multilateralt og bilateralt, men også sivilt samfunn spiller en vesentlig rolle i denne sammenheng. Hvordan vil de frivillige organisasjonene merke at ditt parti er kommet i posisjon – og hva vil være mest viktig for ditt parti å få gjennomført i forhold til de frivillige organisasjonene?

Bistand gjennom frivillige organisasjoner nytter! Norske NGOer har en kompetanse og et kontaktnett i samarbeidsland som er av stor betydning. Bistand gjennom frivillige organisasjoner utfyller bilateral og multilateral bistand, og er svært viktig for å styrke det sivile samfunn og demokratibygging i utviklingsland.

Det er viktig å støtte innsats for å bygge opp sivilsamfunnet i land med manglende demokrati. Venstre mener det er nødvendig i større grad å klargjøre rollefordelingen mellom FN, internasjonale og nasjonale frivillige og ideelle organisasjoner innen bistands- og nødhjelpsarbeid.