Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva mener SV om bistand?

Hva mener SV om bistand?

Kronikk: Vi spør Snorre Valen, bistandspolitisk talsperson i SV.

1. Hva er målet med norsk bistand – og hva vil være den viktigste målgruppen?

Det overordnede målet for vår bistand er at et fattig land selv kan ivareta sin velferd.

Viktigste målgruppe er fattige og marginaliserte grupper. Norsk utviklingspolitikk må bidra til omfordeling og ivareta interessene til marginaliserte grupper gjennom å styrke sivilsamfunn, respektere individuelle og kollektive rettigheter og drive institusjonsbygging i fattige land.

2. Hvilken plass har utdanning, og hvorfor er det eventuelt viktig å satse på utdanning i bistand?

Tilgang til kunnskap er tilgang til makt. Utdanning for alle er helt grunnleggende for å sikre rettferdig fordeling og demokrati og deltakelse. Støtte til god og gratis utdanning er et av de mest sentrale virkemidlene, og må prioriteres høyt i norsk utviklingspolitikk. Målsettingen må være oppbygging av lokale, offentlig tilgjengelige tilbud.

Å fremme tilgang på utdanning for alle er et viktig mål og virkemiddel i fordelingspolitikken.

3. Handel er et virkemiddel til å øke økonomisk utvikling i et land. Hva vil ditt parti gjøre for å øke handel og næringsutvikling i utviklingsland, og hvilken plass vil mikrofinans ha her?

SVs mål er et mer rettferdig handelssystem. Handel kan være et viktig bidrag til å bekjempe fattigdom. Det forutsetter at handel skjer på vilkår som er til fordel også for fattige stater. Fattige land må sikres mulighet til å ta i bruk nasjonale beskyttelsesordninger mot frihandel, slik rike land har gjort når det har passet dem.

SV vil støtte fattige lands tiltak for å bygge opp et variert nasjonalt næringsliv, for å trygge egen matproduksjon og for å fremme sine næringsinteresser på det globale markedet.

Norges handelspolitikk og utøving av eierskap må ikke stå i motsetning til utviklingspolitikken vi fører. SV vil at norske investeringer og etableringer i utlandet bidrar til økonomisk utjevning, bærekraftig utvikling og aktiv styrking av menneskerettighetene.

4. For at utvikling skal skje må det satses multilateralt og bilateralt, men også sivilt samfunn spiller en vesentlig rolle i denne sammenheng. Hvordan vil de frivillige organisasjonene merke at ditt parti er kommet i posisjon – og hva vil være mest viktig for ditt parti å få gjennomført i forhold til de frivillige organisasjonene?
Sterke, uavhengige, folkelige organisasjoner i sivilsamfunnet er en forutsetning for et velfungerende demokrati. SV vil prioritere støtte til slike bevegelser.

Vi vil øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner og -aktører, som et ledd i arbeidet med å fremme demokrati og menneskerettigheter. Vi vil bidra til fordeling og økt velferd og bekjempe korrupsjon. Vi vil at regjeringen tar et særskilt ansvar for å støtte opp om fagbevegelse og sivilsamfunn i stater der norsk næringsliv er til stede.

Vi mener det er viktig å opprettholde informasjonsstøtten som går til frivillige organisasjoner i Norge som jobber med folkeopplysning og debatt om utviklingsspørsmål.